Bijbel-teksten

'Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'
Numeri 6:24-26 | NBV
genade zegen

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Matteüs 5:9 | NBV
zegen kinderen

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33 | NBV
bemoediging overwinnen wereld

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Johannes 14:27 | NBV
bemoediging piekeren wereld

Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
1 Petrus 3:10-11 | NBV
liefde leven

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Kolossenzen 3:13 | NBV
vergeving naaste

In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
Psalm 4:9 | NBV
veiligheid rust
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Jakobus 3:18 | NBV
rechtvaardigheid

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Kolossenzen 3:15 | NBV
Jezus dankbaarheid
De standvastige is veilig bij u,
vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Jesaja 26:3 | NBV
vertrouwen veiligheid

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Efeziërs 4:3 | NBV
Geest gemeenschap
Beter een geduldig mens dan een vechtjas,
beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Spreuken 16:32 | NBV
geduld zelfbeheersing

Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
Judas 1:2 | NBV
liefde zegen

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Hebreeën 12:14 | NBV
heiligheid leven

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Jakobus 3:17 | NBV
eerlijkheid wijsheid

Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
Psalm 34:15 | NBV
kwaad goedheid
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.
Hebreeën 12:11 | NBV
rechtvaardigheid kinderen straf

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Filippenzen 4:9 | NBV
luisteren leren

Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
'Je God is koning!'
Jesaja 52:7 | NBV
redding koninkrijk

Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,
een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
Spreuken 20:3 | NBV
spreken boosheid
Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
Romeinen 8:6 | NBV
Geest leven
'
Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'
Psalm 46:11 | NBV
God

Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
zij vinden geen hindernis op hun weg.
Psalm 119:165 | NBV
wet
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
Romeinen 5:1 | NBV
geloof rechtvaardigheid

Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Lucas 2:14 | NBV